دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲

وب دا - بمناسبت هفته سالمند صورت گرفت
 
ویزیت رایگان متخصص نورولوژی توسط دکتر معصومه قادری و ارایه آموزش های کاردرمانی و مراقبت سالمندان توسط مرجان نرگسی خرم در منزل سالمندان
وبدا-اسدآباد بمناسبت هفته سالمند صورت گرفت
ویزیت رایگان متخصص نورولوژی توسط دکتر معصومه قادری و ارایه آموزش های کاردرمانی و مراقبت سالمندان توسط مرجان نرگسی خرم در منزل سالمندانمدیریت روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد
منبع خبر:
وب دا
   تاریخ: ۱۳:۱۷ - ۱۹/۰۷/۱۴۰۲   بازدید: ۲۰۴