دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱
اخبار صنعت    
تهران، ایران - www.akhbaresanat.ir
خراسان    
مشهد و تهران، ایران - www.khorasannews.com
آرمان ملی    
تهران، ایران - www.armanmeli.ir
خراسان رضوی    
مشهد، ایران - www.khorasannews.com
اسکناس    
تهران، ایران - www.eskenasnewspapaer.com
زاینده رود    
اصفهان، ایران - www.zayanderoud.com
اصفهان زيبا    
اصفهان، ايران - www.isfahanziba.ir
سياست روز    
تهران، ایران - www.siasatrooz.ir
اطلاعات    
تهران، ایران - www.ettelaat.com
شهروند    
تهران، ايران - www.shahrvand-newspaper.ir
افکار    
تهران، ایران - www.afkarpress.ir
صبح امروز خراسان رضوی    
مشهد، ایران - www.sobhe-emrooz.ir
اقتصاد پویا    
تهران، ایران - www.eghtesad-pooya.com
قدس    
تهران، ایران - www.qudsonline.ir
آواي خراسان جنوبي    
بيرجند، ايران - www.ava-khorasanjonoobi.com
كار و كارگر    
تهران، ایران - www.karvakargar.ir
ايران    
تهران، ایران - www.iran-newspaper.com
كرمان امروز    
كرمان، ایران - www.kermanemrooz.com
ایران ورزشی    
تهران ، ایران - www.iran-varzeshi.com
كسب و كار    
تهران، ایران - www.biznews.ir
پیام سپیدار    
کرج، ایران - www.p-sepidar.ir
گیلان امروز    
رشت، ایران - www.gilan-today.com
تفاهم    
تهران، ایران - www.tafahomnews.com
مناقصه مزایده    
تهران، ایران - www.2rooznameh.ir
جمهوري اسلامي    
تهران، ایران - www.jomhourieslami.com
مهد تمدن    
تبریز، ایران - www.asanews.ir
جوان    
تهران، ایران - www.javanonline.ir
وطن امروز    
تهران، ايران - www.vatanemrooz.ir