دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
پنج شنبه ۶ مهر ۱۴۰۲
ابتکار    
تهران، ایران - www.ebtekarnews.com
جهان صنعت    
تهران، ایران - www.jahanesanat.com
ابرار    
تهران، ایران - www.abrarnews.com
جوان    
تهران، ایران - www.javanonline.ir
ابرار اقتصادی    
تهران ، ایران - www.abrarnews.com
خبر جنوب    
تهران، ایران - www.khabarads.ir
اخبار اصفهان    
اصفهان، ایران - www.esfahan-news.com
خبر شمال    
ساری، مازندران - www.khabare-shomal.ir
آسیا    
تهران، ایران - www.asianews.ir
خراسان رضوی    
مشهد، ایران - www.khorasannews.com
اصفهان امروز    
اصفهان، ایران - www.esfahanemrooz.ir
دریا    
بندرعباس، ایران - www.daryanews.ir
اصفهان زیبا    
اصفهان، ایران - www.isfahanziba.ir
دنیای اقتصاد    
تهران، ایران - www.donya-e-eqtesad.com
اعتماد    
تهران، ایران - www.etemadnewspaper.ir
سیاست روز    
تهران، ایران - www.siasatrooz.ir
آفتاب اقتصادی    
تهران، ایران - www.aftabeghtesadi.com
صبح ساحل    
بندرعباس، ایران - www.sobhesahel.com
آفتاب یزد    
تهران، ایران - www.aftabeyazd.ir
عصر اصفهان    
اصفهان، ایران - www.asreesfahannews.ir
افکار    
تهران، ایران - www.afkarpress.ir
فرهیختگان ورزشی    
تهران، ایران -
اقتصاد کیش    
کیش، ایران - www.eghtesad-kish.ir
قدس    
تهران، ایران - www.qudsonline.ir
اقتصاد ملی    
تهران، ایران - www.eghtesademeli.com
كسب و كار    
تهران، ایران - www.biznews.ir
آوای خراسان جنوبی    
بیرجند، ایران - www.ava-khorasanjonoobi.com
كیهان    
تهران، ایران - www.kayhannews.ir
ایران    
تهران، ایران - www.iran-newspaper.com
گل    
تهران، ایران - www.goaldaily.ir
بشارت یزد    
یزد، ایران - www.besharateyazd.com
مردم سالاری    
تهران، ایران - www.mardomsalari.com
تجارت    
تهران، ایران - www.tejaratonline.ir
مهد تمدن    
تبریز، ایران - www.asanews.ir
تعادل    
تهران، ایران - www.taadolnewspaper.ir
مواجهه اقتصادی    
تهران، ایران -
جام جم    
تهران، ایران - www.jamejamonline.ir
هفت صبح    
تهران، ایران - www.7sobh.com
جمهوری اسلامی    
تهران، ایران - www.jomhourieslami.com
وارش    
ساری، ایران - www.vareshnews.ir
جهان اقتصاد    
تهران، ایران - www.jahaneghtesad.com
وطن امروز    
تهران، ایران - www.vatanemrooz.ir